Gezondheid

Gezondheid op school.
Als ouder/ verzorger wilt u er zeker van zijn dat uw kind op school veilig en gezond kan leven en werken. De jeugdgezondheidszorg kan scholen ondersteunen bij het werken aan een 'gezonde school'. Voor­beelden hiervan zijn: een project op school, leerkrachten adviseren over lesmaterialen, leerkrach­ten bijscholen of een bijdrage leveren aan een ouder­avond.

Hoofdluisbeleid.
Wij zijn van mening dat zowel de school als ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen.
Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een ouderwerkgroep ingesteld.
Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer 4 keer per jaar alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat de hoofdluis weer wat actiever is. U wordt van tevoren via de jaarkalender en de GoBo-Info op de hoogte gesteld, wanneer de controle zal plaatsvinden.